De Boodschap
Kabinet van de President

Beraadslaging president Santokhi en vakbeweging

Een regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi heeft een breedvoerige deliberatie gehad met de vakbeweging. De organisaties die hun opwachting hebben gemaakt, zijn Ravaksur, C-47, COL en BVL/ALS. De beraadslaging heeft plaatsgevonden op vrijdag 16 april 2021 in de Congreshal

Vanaf het aantreden van de regering is het staatshoofd voortdurend in dialoog geweest met de vakorganisaties. De bedoeling is om alle issues van de gesprekpartners, alsook de crisismaatregelen van de regering te kunnen bespreken. President Santokhi is voorstander van transparante communicatie. De bewindvoerders hebben ook de modaliteiten die de vakbonden eerder hebben gepresenteerd aan het kabinet, teruggebracht in het formuleren van het herstelplan.

President Santokhi werd vergezeld door de ministers Armand Achaibersing van Financiën en Planning, Reshma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken en Saskia Walden van Economische Zaken. De regering heeft de stand van zaken met betrekking tot het Herstelplan en de gang naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gedeeld met haar gesprekpartners. Verder zijn de vakbonden geïnformeerd over adviezen van het financieel adviesbureau Lazard en de koopkrachtversterkende maatregelen die de regering zal implementeren.

Minister Achaibersing heeft in dialoog met de vakbeweging benadrukt hoe complex de financieel-monetaire situatie is. ”De kern van het probleem is dat de overheidsuitgaven van de voormalige regering enorm waren geëxplodeerd, terwijl de overheidsinkomsten lager waren. Wij kunnen dit niet zo laten voortgaan, omdat er dan aanzienlijke financieringstekorten ontstaan”, aldus de bewindsman. De financiën-minister is geen voorstander van een holistische benadering, maar gelooft in samenwerken met alle actoren. De bewindsman accentueert dat de regering reële koopkrachtversterking nastreeft.

Saskia Walden, minister van Economische Zaken heeft de nadruk gelegd op de kwaliteit van het leven. “Onze definitie van koopkrachtversterking is dat wij niet alleen het kunnen kopen van goederen beogen, maar ook de kwaliteit van het leven te bevorderen”, zegt de minister. De bewindsvrouw is van mening dat de ontwikkeling van een gemeenschap tot stand komt in een goede public private partnerschap, waarbij elk zijn deelverantwoordelijkheid kent en draagt. De minister heeft koopkracht en welzijns bevorderende maatregelen gepresenteerd aan de vakorganisaties.

Armand Zunder, presidium-lid van Ravaksur heeft opgemerkt dat de inflatie met betrekking tot het minimumloon meer aandacht behoeft. “Ik wil erop wijzen dat wij bij het bepalen van koopkrachtversterkende maatregelen eerst tot een nulmeting moeten gaan”. De voorzitter van de CLO, Ronald Hooghart heeft de regering gevraagd om de zorgen van het volk te verminderen en vraagt de regering om adviezen met betrekking tot de werkende klasse, landsdienaren en arbeidscontractanten serieus te nemen.

De vakbeweging heeft alle ruimte gehad om haar inzichten te delen met de regering met betrekking tot de maatregelen ter versterking van de koopkracht. De adviezen en suggesties van de vakbeweging zullen meegenomen worden in het formuleren van het sociaal-economisch beleid. Het is van eminent belang dat de regering een ruim draagvlak heeft bij de vakbeweging en andere sociale organisaties. Ook in tijden van crisis beijvert het kabinet zich om de sociale zekerheid te garanderen.