De Boodschap
Kabinet van de President

Regering bespreekt Anti-Corruptiewet en btw in RRV

De regering heeft op woensdag 30 augustus 2023 wederom een regeringsraadvergadering (RRV) gehouden. In aanloop naar de evaluatie van het IMF-programma dat gepland staat voor september zijn tijdens deze vergadering enkele belangrijke kwesties besproken en besluiten genomen. De regeringsleden hebben gesprekken gevoerd over de uitvoering van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) en de Anti-Corruptiewet.

Er is geconstateerd dat de doelen voor de btw niet volledig zijn behaald. Om de doelstellingen alsnog te behalen zullen de huidige benaderingen grondig herzien moeten worden. Tegelijkertijd wordt er gewaakt voor de bescherming van het welzijn van de samenleving tegen de prijsstijgingen. Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning stelt dat het ministerie zich intensief inzet om dit complexe vraagstuk aan te pakken. Hij geeft aan dat er weliswaar gezegd kan worden dat de overgang van omzetbelasting van 12 % naar 10% BTW, daadwerkelijk heeft geleid tot lagere belastingtarieven op producten.

De regering heeft in de strijd tegen corruptie een belangrijke stap gezet door het ontwerp-staatsbesluit ter uitvoering van artikel 9 lid 5 en artikel 11 lid 3 van de Anti-Corruptiewet goed te keuren. Dit besluit heeft betrekking op de Verklaring van Inkomen en Vermogen en het Register van Ontvangstbewijzen voor publieke functionarissen. Voorts is er gesproken over de herallocatie van financiële middelen binnen de ministeries. De bedoeling hiervan is om eventuele ongebruikte budgetten effectief in te zetten op gebieden waar dringende behoeften bestaan en waar mogelijk tekorten zijn ontstaan. Deze strategische aanpak illustreert de inzet van de regering om lopende projecten en taken succesvol uit te voeren. Het onderwerp grondconversie is tenslotte ook behandeld. In de komende week zullen besluiten worden genomen die betrekking hebben op dit onderwerp.

Na de RRV hebben Suriname en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) op technisch niveau overeenstemming bereikt over de derde review van het hervormingsprogramma. De leiding van het IMF zal volgend maand het finale besluit nemen. Indien de beoordeling positief uitvalt, zal Suriname toegang hebben tot US$ 53 miljoen, wat de totale programma-uitbetalingen tot nu toe op ongeveer US$ 212 miljoen brengt.