De Boodschap
Financiën & Planning

Financiën en Planning en SoZaVo voeren constructief overleg met sociale instellingen

Minister Albert Ramdin, waarnemend bewindsman van Financiën en Planning, en minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) hebben zondag 16 oktober 2022 constructief overleg gevoerd met een vertegenwoordiging van instellingen die zorg verlenen aan mensen met een beperking. Minister Ramdin gaf bij dit overleg aan dat de noodkreet die is geuit door deze instellingen is gehoord door de regering. President Santokhi heeft aan het betrokken ministersteam gevraagd om spoedig te komen met concrete oplossingen. Aangezien het gaat om een urgente zaak, zal binnen een week worden doorgelicht waar de knelpunten liggen.

Minister Ramsaran beseft dat deze zorginstellingen in feite overheidswerk doen en niet de dupe mogen worden van lange procedures. De minister zegde toe na te zullen trekken waarom de instellingen te laat hun subsidie of soms helemaal geen subsidie ontvangen. Eveneens zegde hij toe het raadsvoorstel om de subsidie per kind te verhogen weer in te dienen in de raad van ministers.

De instellingen hebben tijdens het overleg in herinnering gebracht dat zij in juni reeds een schrijven hadden gestuurd naar de minister van SoZaVo over hun problematiek, maar dat er nooit reactie is ontvangen. De knelpunten die zij ervaren zijn voornamelijk de achterhaalde hoogte van de subsidie, de ingewikkelde procedures en het uitbetalen van het minimumloon aan het personeel. Ook melden zij dat er heel veel documenten worden opgevraagd door het ministerie van SoZaVo, waarbij het veel tijd neemt om die te verzamelen. Daarnaast duurt het heel lang voordat het ministerie van Financiën reçu’s betaalbaar stelt. De instellingen komen hierdoor in grote problemen.

Afgesproken is dat een team, bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid en van de instellingen, de nijpende problemen en de knelpunten in kaart zullen brengen. Het team komt deze week nog bijeen en zal eind van de week rapportage uitbrengen. Tevens wordt er gewerkt aan structurele oplossingen, zodat de instellingen niet afhankelijk blijven van overheidssubsidies. Hierover gaat minister Ramdin een voorstel indienen bij de President en de ministerraad.

De ministers spraken de waardering van de regering uit voor het werk dat de zorginstellingen verrichten. Het besef is er bij eenieder dat het zo niet door kan gaan en dat er gezamenlijk moet worden gewerkt aan de aanpak van de problematiek van de instellingen.