De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Heraccreditatie bacheloropleidingen scheikunde en wiskunde

De bacheloropleidingen scheikunde en wiskunde van de Faculteit der Wis- en Natuurwetenschappen (FWNW) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) zijn geheraccrediteerd door het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA). De opleidingen werden in 2017 voor het eerst geaccrediteerd. Na 6 jaar worden opleidingen opnieuw geëvalueerd door een visitatiepanel en op basis van een positieve evaluatie zijn deze opleidingen opnieuw voor 6 jaar geaccrediteerd. De AdeKUS telt in totaal 19 geaccrediteerde opleidingen, waaronder 3 van FWNW.

De driejarige Bacheloropleiding Scheikunde is in 2015 met de eerste groep studenten van start gegaan en start sindsdien tweejaarlijks met een nieuw cohort. De afgestudeerden van de Bachelor Scheikunde hebben met een goede basis in de chemie het werkveld betreden of zijn vervolgstudies begonnen in het buitenland. In 2023 is onze eerste afgestudeerde gepromoveerd in de Biochemie. Dit getuigt van een kwalitatief programma, waar wij met een gekwalificeerd team aan lokale en internationale docenten en personeel invulling aan geven.

Het visitatiepanel met het team van Scheikunde.

Het programma van de Bachelor Scheikunde behelst chemische kernvakken binnen de leerlijnen Organische- en Anorganische Chemie, Analytische Chemie en Fysische Chemie. Ook worden ondersteunende vakken aangeboden en in het derde leerjaar vakken die aansluiten op de onderzoekslijnen Natuurlijke Verbindingen, Atmosfeer en Olie en Gas. Op deze manier worden chemici opgeleid met gedegen wetenschappelijke kennis om onderzoek te verrichten en oplossingsgericht en kritisch te denken om maatschappelijke vraagstukken in de chemie te kunnen beantwoorden.

Het visitatiepanel met het team van Wiskunde.

De driejarige Bacheloropleiding Wiskunde is eveneens in 2015 met de eerste groep studenten van start gegaan en start ook tweejaarlijks met een nieuw cohort. De kennis en vaardigheden van een wiskundige zijn altijd welkom waar er over complexe problemen moet worden gedacht, er structuur moet worden aangebracht en waar er veel gerekend moet worden. Afgestudeerden zijn dan ook werkzaam bij verzekeringsmaatschappijen, op ministeries en in dataverwerkingsbedrijven of volgen een masteropleiding in het buitenland (Nederland en Japan).

De Bacheloropleiding Wiskunde tracht middels een dynamisch en flexibel programma een leeromgeving te creëren die studenten en wetenschappers inspireert en motiveert tot een houding van levenslang leren. In de Bachelor-I-fase worden de basisvakken aangeboden, waarna in de Bachelor-II-fase verdieping volgt. Aspecten als statistiek, modelleren en datavisualisatie komen vanaf het eerste jaar aan bod, waardoor er goede aansluiting is op de arbeidsmarkt.