De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

ILO verschaft tools ter verscherping arbeidsstandaarden Suriname

In het kader van de uitvoering van het Decent Work Country Programme Suriname (DWCP) III (2023-2026) heeft het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) op 30 november 2023 in samenwerking met the International Labour Organization (ILO) een Seminar gehouden gericht op internationale arbeidsnormen en het Surinaamse arbeidsrecht. Tijdens het seminar heeft Shingo Miyake, Specialist, Labour Law and International Labour Standards van het ILO Decent Work Team & Office for the Caribbean, presentaties gehouden en tools verschaft ter verbetering en upgrading van de arbeidsstandaarden in Suriname. Aan het seminar hebben vertegenwoordigers van het ministerie, de vakbeweging, het bedrijfsleven en leden van enkele commissies binnen AWJ deelgenomen. De activiteit heeft plaatsgevonden op het Scholings Instituut voor de Vakbeweging in Suriname (SIVIS).

Het seminar werd geopend door minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), die de noodzaak van de implementatie van de activiteiten, welke zijn opgenomen in het derde DWCP voor Suriname, benadrukte, zodat Decent Work verder gerealiseerd kan worden in Suriname. Hij benadrukte voorts, dat het beleid van het ministerie verankerd is op het concept van Decent Work en dat het ministerie actief werkt om alle vier pilaren van het concept, namelijk sociale dialoog, sociale protectie, creatieve werkgelegenheid en arbeidsstandaarden en wetten, verder ingang te doen vinden in Suriname. De minister gaf aan dat dit seminar belangrijk is, zeker als het gaat om de ratificaties van de ILO conventies en aanpassing van de Surinaamse arbeidswetgeving op basis hiervan.

Na de minister ging de ILO-expert in op de internationale regels met betrekking tot minimumloon, ontslag, gelijke behandeling, geweld en seksuele intimidatie. De presentatie met betrekking tot ILO Verdrag No. 131 betreffende minimumloon was bedoeld om het proces, om te komen tot een minimumloon in Suriname te versterken. Suriname nam in 2019 de Wet Minimumloon aan. De sessie met betrekking tot ILO Verdrag No. 158 betreffende ontslag had als focus het versterken van het ontslagproces in Suriname. Het ontslagsysteem is in Suriname in hoofdlijnen geregeld in de Ontslagwet 2018. De ILO Specialist werd tijdens de presentatie over een nog in te voeren lijst van lichte en zware kinderarbeid in Suriname bijgestaan door ILO-functionaris Resel Melville, die op het ILO-kantoor de focal point is voor kinderarbeid. Belangrijk tijdens deze presentatie was dat Suriname de beschikking kreeg over een voorbeeldlijst van lichte arbeid, die door kinderen onder bepaalde voorwaarden kan worden verricht. Deze lijst wordt ook door Trinidad, Jamaica en Canada gebruikt of de voorbereidingen daartoe zijn gaande. De lijst van lichte arbeid en van gevaarlijke arbeid moeten worden samengesteld en aangenomen volgens de Wet Arbeid Kinderen en Jeugdige Personen.

De missie van de ILO Specialist was gericht op het verhogen van de bewustwording in Suriname over de ILO-verdragen inzake arbeid. Miyake heeft ook bilaterale meetings met de leden van de Commissie Evaluatie Ontslagwet 2018, de Commissie Evaluatie Wet Minimumloon, de Nationale Loonraad, de Commissie Gevaarlijke en Lichte Arbeid en de Commissie Inclusieve Arbeidsmarkt gehouden. De commissieleden zullen met de inzichten die zijn opgedaan tijdens het seminar en de bilaterale meetings hun werk afronden om te komen tot een beter ontslag-, anti discriminatie- en minimumloonsysteem. Ook zal een lijst van lichte arbeid en zware arbeid worden aangeboden aan de minister.