De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister Mac Andrew vraagt om brede consultatie bij installatie Nationale Loonraad

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft op woensdag 5 april 2023 de Nationale Loonraad voor een nieuwe zittingsperiode geïnstalleerd onder voorzitterschap van Wonnie Boedhoe die sedert april 2021 leidinggeeft aan dit orgaan. De Loonraad is belast met het adviseren van de minister omtrent vaststelling van het minimumloon. Het advies is volgens de wet bindend voor de minister, maar voor het uiteindelijk vaststellen en afkondigen van het algemeen minimumloon heeft de minister echter de goedkeuring nodig van de Raad van Ministers of de Regeringsraad.

Minister Mac Andrew verwees in een kort betoog voor de installatie naar ILO-conventie 131, Minimum Wage Fixing Convention en gaf aan, dat die als leidraad heeft gediend voor de instelling van de Nationale Loonraad, omdat deze conventie vraagt dat lidlanden een mechanisme voor de vaststelling van het minimumloon in leven roepen. Hij gaf voorts aan, dat de conventie niet alleen vraagt om gelijke participatie van representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, maar ook om uitgebreide consultaties om te komen tot de vaststelling van een minimumloon. Conventie 131 geeft volgens hem ook aan dat er gezocht moet worden naar een balans tussen de behoeften van werknemers en de economische omstandigheden van het land. De minister wees ook op de richtlijn uit deze conventie, dat er niet afgeweken mag worden van het minimumloon.

De bewindsman riep de Nationale Loonraad op om inderdaad breed te consulteren, conform de richtlijnen van de conventie 131, zodat bij het uiteindelijk advies rekening kan worden gehouden met de diverse standpunten en visie van relevante actoren, waardoor er ook meer draagvlak kan ontstaan. Hij benadrukte, dat consultatie breder moet zijn dan de eigen belangengroep en de gebruikelijke sociale partners. Mac Andrew benadrukte eveneens, dat in het advies van de Nationale Loonraad was meegenomen, dat er een assessment zou worden gedaan over de impact van btw. Hij vroeg de Nationale Loonraad om zich hierover te buigen. Over het besluit om Wonnie Boedhoe opnieuw te benoemen tot voorzitter, zei hij dat dit snel was genomen, gezien het goede- en vele werk dat zij als voorzitter tot nog toe heeft verricht. Boedhoe bedankte de bewindsman voor het vertrouwen in haar en de leden gesteld en zegde toe zich te zullen buigen over de kwestie van het draagvlak bij het doen van advies aan de minister, maar ook over de impact van de macro-economische omstandigheden op het minimumloon.

In de Nationale Loonraad zitten verder: Shoblinadebie Chotkan-Somai (AWJ), Shirley Relyveld (VSB), Petty Mahabirsingh (VSB), Dinesh Dinai (RAVAKSUR), Dayanand Dwarka (RAVAKSUR), Lilian Menke-Tangali (Planbureau), en Tirlotma Marhe-Kewal (AWJ) die als secretaris is toegevoegd.