De Boodschap
Kabinet van de President

Ministerie GBB zet zich in voor efficiëntere dienstverlening

Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) zet zich in voor een efficiëntere dienstverlening naar de gemeenschap. Behalve dat burgers zich al sinds een jaar digitaal kunnen registreren voor een perceel, wordt er ook aan gewerkt dat grondaanvragers eveneens digitaal kunnen nagaan wat de status van hun aanvraag is. “Tot nu toe kan dit alleen intern geschieden”, zegt minister Dinotha Vorswijk. Tot op heden hebben zich ruim 75.000 personen digitaal opgegeven om in aanmerking te komen voor een bouwkavel of ander soort kavel.

“Zodra er genoeg middelen zijn, zal het hele systeem gedigitaliseerd worden”, laat de bewindsvrouw optekenen. Ze benadrukt dat ambtenaren op het departement hun best doen om de burgerij tegemoet te komen. In dit kader is er nu ook een communicatie unit waar personen terecht kunnen met vragen, suggesties of op- en aanmerkingen. Minister Vorswijk verduidelijk dat gronduitgifte en beheer c.q. het beschermen van bossen twee van de meest belangrijke taken van GBB zijn. Het ministerie ziet daarnaast erop toe dat uitgegeven gronden daadwerkelijk worden gebruikt voor datgene waarvoor ze zijn aangevraagd. Verder wordt nagegaan als voorschriften bij uitgegeven concessies worden nageleefd.

De bewindsvrouw laat zich ook uit over mogelijke verkorte procedures bij gronduitgifte als model om de burgers sneller tegemoet te komen. Ze merkt op dat daarvoor eerst de wet aangepast moet worden. De wet waarmee er momenteel gewerkt wordt vereist een indieningsbewijs (lad-nummer), dat vervolgens de Grondregistratie en Grondinspectie passeert. Indien de rapportage van laatstgenoemde afdeling positief is, gaat het stuk naar het hoofd Domeinen, waar dan de beschikking wordt opgemaakt, welke dan haar weg naar de minister vindt.

Bij sommige aanvragen zijn er altijd adviezen nodig van de districtscommissarissen, de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), en in sommige gevallen de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS). Afhandeling van de aanvraag kan volgens minister Vorswijk lang duren, indien reactie van deze instanties op zich laat wachten. Daarnaast vindt er ook afstemming plaats met het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) voor wat betreft bodemkartering.