De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst tussen overheid, onderwijs en ondernemers op LVV

“De fundering voor het huis van agrarische kwaliteitsmanagers van de toekomst is vandaag gelegd!” Dit waren de woorden van de trotse Gerard Bakker, inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) tevens lector op het Polytechnisch College Suriname (PTC) vandaag bij de ondertekening van het “Convenant tussen Ondernemers, Overheid en Onderwijs m.b.t. toekomst gericht ontwikkelen van Suriname” op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Middels dit convenant zullen in het bijzonder jongeren via hun bedrijf in de gelegenheid gesteld worden aan het PTC opgeleid te worden tot onder andere kwaliteitsinspecteurs om zodoende de export van agrarische producten weer mogelijk te maken. 

Minister Parmanand Sewdien die het covenant tekende namens LVV verwelkomt dit initiatief en sprak over een bijzonder moment gezien hiermee een grote positieve wending teweeggebracht zal worden binnen de export naar in het bijzonder Europa.

De Surinaamse economie heeft grote behoefte aan competente medewerkers en kader in het bijzonder als het gaat om de export van agrarische producten. Overheid, onderwijs en ondernemers hebben hierin een verantwoordelijkheid. Alleen door gezamenlijk op te treden middels een Public-Private-Partnership (PPP) kan op effectieve wijze vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Op initiatief van de NVWA heeft het PTC namens het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) uiteindelijk dit convenant gesloten met het ministerie van LVV, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA). Deze samenwerking is gecommitteerd aan een aantal ontwikkelingsdoelen die perspectief moeten bieden aan jongeren en werkenden, en tevens de economie van Suriname moeten versterken.

Deze samenwerkingsovereenkomst is ondertekend volgens een driepoot benadering, waarbij het bedrijfsleven personen identificeert en aanlevert voor specifieke trainingen en opleidingen verzorgt door het PTC, waardoor er een wisselwerking ontstaat om het gekwalificeerde kader voor Suriname aan te vullen. De overheid op haar beurt past de wet-en regelgeving aan waarin de criteria is opgenomen waaraan de kwaliteitsinpecteurs internationaal moeten voldoen om export mogelijk te maken.

Voor de uitvoering van dit convenant zal een Stuurgroep komen met bestuurders vanuit de overheid, ondernemers en onderwijs. Lectoren van PTC zullen als secretaris optreden van de Stuurgroep. Onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep zal jaarlijks een voortgangsrapport opgesteld worden welke vervolgens gezonden zal worden naar alle betrokken partijen, betrokken ministeries en de Nationale Assemblee.