De Boodschap
Kabinet van de President

Parlement akkoord met Wet Uitvoering Chemisch Wapenverdrag

De Nationale Assemblee (DNA) is akkoord gegaan met de Wet Uitvoering Chemisch Wapenverdrag. In de parlementsvergadering van maandag 8 augustus 2022 is met 41 algemene stemmen goedkeuring gegeven aan de ontwerpwet houdende regels betreffende uitvoering van het verdrag betreffende het verbod op de ontwikkeling, productie, aanleg van voorraden, het gebruik van chemische wapens en de vernietiging van deze wapens alsmede wijziging van het Wetboek van Strafrecht. Met de aanname van de wet schaart Suriname zich in de rij van landen die zich verbinden aan wetgeving aangaande het verbieden c.q. vernietigen van chemische wapens.

Minister Krishnakoemarie van Defensie gaf bij een eerdere behandeling van de ontwerpwet op 12 juli reeds aan dat, hoewel het land geen chemische wapens produceert, het verplicht is wetgeving op dit stuk in place te hebben. Suriname is namelijk in april 1997 partij geworden bij het Verdrag van Genève inzake het verbod op chemische wapens. Het voornaamste doel van dit akkoord is het uitbannen van dreigingen die uitgaan van chemische wapens. Volgens de bewindsvrouw heeft Suriname goed contact met de Organisation fort the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) oftewel Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons. De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens is een autonome internationale, multilaterale organisatie die samenwerkt met de Verenigde Naties en zich inspant om chemische wapens te elimineren. De defensieminister informeerde het parlement dat er voor het OPCW een focal point is binnen het ministerie van Defensie. Er wordt regelmatig personeel naar trainingen van deze internationale organisatie afgevaardigd.

Op vragen van het college gaf de bewindsvrouw te kennen dat het op milieuvriendelijke wijze vernietigen van chemische stoffen die als wapens gebruikt kunnen worden, reeds plaatsvindt in Suriname. Momenteel is er een proces gaande waarbij chemische spullen die enkele jaren terug in beslag waren genomen en in containers waren opgeslagen, op milieuvriendelijke wijze onschadelijk worden gemaakt. Recent is er met ondersteuning van deskundigen uit de Verenigde Staten van Amerika een analyse gemaakt over het vernietigen van deze stoffen. Minister Mathoera erkent dat dit een incidenteel geval is, maar het is volgens haar de bedoeling dat er protocollen worden ontwikkeld en de samenleving bewust wordt gemaakt over chemische spullen. Verder zullen er personen worden getraind om inspecties uit te voeren, zodat gevaarlijke chemische stoffen opgespoord en op een milieuvriendelijk manier vernietigd worden. Na de aanname van de wet zal er, aldus de defensieminister, een plan van aanpak moeten komen over hoe de wet geïmplementeerd moet worden.

Chuanrui Wang, voorzitter van de commissie die de wet heeft voorbereid, sprak van een heel belangrijk stuk. Hij merkte op dat te veel onschuldige en weerloze mensen het leven laten door wapengeweld. “Dan maakt het niet uit als het gaat om chemische wapens, maar wapens in welke vorm dan ook verrichten meer schade, ellende en leed en maken meer kapot dan dat ze ooit vrede hebben gebracht.” De parlementariër riep op om in Suriname vreedzaamheid te bewaren en om in welke situatie dan ook altijd het pad van vrede te kiezen. Wang erkent dat er ondanks de aanname van de wet, nog veel moet gaan gebeuren. “Het echte werk begint nu pas”, aldus de commissievoorzitter.