De Boodschap
Kabinet van de President

Regering zet zich actief in voor uitfaseren kwikgebruik

Tijdens de regeringsvergadering van 8 november 2023 is er een belangrijke presentatie gegeven door de directeur van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), Ritesh Sardjoe, en Nathalie Emanuels, consultant voor het Nationaal Actieplan (NAP), met betrekking tot de activiteiten en het tijdschema voor de uitfasering van kwik zoals wordt nagestreefd met het Minamata-verdrag.

In de presentatie is benadrukt dat de regering van Suriname zich actief inzet voor het uitfaseren van kwik, een schadelijke stof die negatieve gevolgen heeft voor mens en milieu. Het doel is om de uitfasering binnen een redelijke termijn te realiseren. Het streven is erop gericht uitfasering binnen 5 jaar te voltooien. ROM-minister Marciano Dasai erkent dat het een uitdaging is om dit doel binnen deze tijdslimiet te bereiken. Echter belooft hij dat er een gedetailleerd plan zal worden uitgewerkt om deze ambitieuze doelstelling te halen.

President Chandrikapersad Santokhi zegt dat het wereldwijd bekend is wie de producenten van kwik zijn en dat het stopzetten van de productie bij deze bedrijven de uitfasering aanzienlijk zou vergemakkelijken. Hij wees ook op de complexiteit van de goudsector, bestaande uit legitieme exploitatie en illegale activiteiten.

Volgende week woensdag wordt er een concreet plan gepresenteerd met betrekking tot de ordening van de goudsector. Daarnaast zullen belanghebbenden in de sector, waaronder Skalian-houders, worden betrokken om hun systemen om te bouwen tot gesloten systemen. ZIJIN Mining is bereid trainingen te verzorgen om lokale gouddelvers kwikvrij te leren werken. Er zal met de gehele sector een overleg plaatsvinden om dit proces in goede banen te leiden.

De regering blijft vastberaden om actie te ondernemen tegen de schadelijke effecten van kwik en streeft naar een duurzame aanpak voor een gezondere toekomst voor de burgers en het milieu.