De Boodschap
Ruimtelijke Ordening en Milieu

Tweede virtuele vergadering: Awareness and knowledge sharing

Op donderdag 29 juli 2021 organiseerde de ”Caribbean Natural Resources Institute” (CANARI) in samenwerking met het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu de tweede awareness and knowledge sharing virtuele vergadering met verscheidene maatschappelijke organisaties (CSO’s) in Suriname. Deze activiteit valt onder het Regional Green Climate Fund Readiness Project: Enhancing Caribbean Civil Society’s Access and Readiness for Climate Finance.

Achtergrond

Klimaatverandering en daaraan gerelateerde rampen vormen een grote uitdaging voor Caribische landen in ontwikkeling, waaronder ook Suriname.  Het besef dringt door dat het dringend nodig is om enerzijds onze gemeenschappen in het kader van klimaatverandering in verhoogde mate weerbaar te  maken maar meer nog om handelingen die tot opwarming van de aarde leiden tot een absoluut minimum terug te dringen.

CSO”s bevinden zich in een goede positie om bij een bottom-up benadering een betekenisvolle spilfunctie  te vervullen  door bijvoorbeeld samen te werken met lokale gemeenschappen die een groot risico lopen, waaronder kwetsbare groepen, zoals boeren, vissers, vrouwen, huishoudens en bedrijven die natuurlijke hulpbronnen in hun productieprocessen aanwenden. Veel CSO-geleide projecten zijn momenteel kleinschalig, hebben korte termijn perspectieven en zijn niet of nauwelijks gekoppeld aan voornemens van de publieke (en de private) sector op het gebied van klimaatverandering. Regionale, nationale en lokale CSOs hebben ook erg beperkte toegang tot financiering en hun interactie met nationale en internationale mechanismen voor klimaatfinanciering voor het ontwikkelen en implementeren van klimaatveranderingsprojecten is nog veel te laag. Ook de interactie met het Green Climate Fund (GCF) is betrekkelijk gering.

De focus van het CANARI project is om de capaciteit van CSOs te vergroten om projecten te ontwerpen en/of te managen en om binnen dit geheel hun toegang tot klimaatfinanciering mogelijk te maken. Het gaat daarbij om klimaat adaptatie- en mitigatie projecten op zowel nationaal als regionaal niveau.

Meeting op donderdag 29 juli

De bedoeling van de virtuele vergadering die op 29 juli werd gehouden was het verstrekken van informatie over de mogelijkheden die GCF biedt voor projecten die de negatieve effecten van klimaatverandering beogen te bestrijden. De vergadering werd geopend door de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), Silvano Tjong- AHin, die zich lovend uitsprak over dit initiatief. De minister heeft tijdens zijn toepspraak het beleid van zijn ministerie op het vlak van klimaatverandering in grote lijnen belicht. De directeur vervolgde met een uiteenzetting waarbij in nader detail overzicht is gegeven van de verschillende beleidsdocumenten die op het vlak van de nationale klimaatstrategie gemaakt zijn. Hij belichtte tevens de adaptatie en mitigatie activiteiten die de overheid van Suriname in planning heeft of wenst uit te voeren.

Vervolgens kwam de adviseur van de minister inzake Milieu financiering, Glenn Gersie, aan het woord. Hij presenteerde de rol van het ministerie als NDA en de stappen die een CSO kan ondernemen om klimaatprojecten bij GCF in te dienen.

Het ministerie is sinds begin van dit jaar ingesteld als de National Designated Authority (NDA) voor het GCF fonds, wat betekent dat een ieder in Suriname die via het GCF een klimaatproject wil uitvoeren zich eerst tot het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu moet richten zodat het ministerie de nodige ondersteuning kan geven en groen licht voor financiering kan verschaffen.

De aanwezige CSO’s hebben deze vergadering heel goed ontvangen en deden al bij deze meeting zeer bruikbare suggesties aan het ministerie. Vooral de toezegging dat het ministerie hand in hand met hun wenst voort te gaan is door hen toegejuicht.

Het ministerie is er zich van bewust dat er in de gemeenschap meerdere organisaties zijn die zich op het vlak van klimaatbehoud wensen te beijveren en staat volledig open voor structurele en constructieve samenwerking. Voor nadere informatie over klimaatprojecten kan contact met het secretariaat van het directoraat Milieu van ROM gemaakt worden.

Postadres:  aan de  Prins Hendrikstraat 22, Paramaribo

E-mail:  co.environment@gov.sr