De Boodschap
Natuurlijke Hulpbronnen

EAS gestart met voorbereidingen voor ontwikkeling ESP

De Energie Autoriteit Suriname heeft in het kader van de Elektriciteits Sector Planning (ESP) enkele offsite werksessies gehouden. Hierbij zijn de in de elektriciteitsvoorziening sector meest belangrijke partners, stakeholders en actoren actief betrokken geweest, waaronder het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., de N.V. Energiebedrijven Suriname en de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De werksessies zijn op woensdag 10 en donderdag 11 november 2021 gehouden.

De voornaamste doelen van deze werksessies waren namelijk gericht op afstemming van de inzichten en resultaten welke als basis moeten dienen voor het ESP, verder is er ook aandacht besteed aan de status, gegeven randvoorwaarden, diverse aspecten met betrekking tot integrated resource planning, de maatschappelijke doelstellingen van de EAS en de link met SDG 7 ´Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.’

Jan Paul van Driel van Strategic Fit heeft gefungeerd als facilitator van de offsite sessies. In de planning is een en ander uitgezet met als einddoel om in juli 2022 het eerste ESP per Staatsbesluit afgekondigd te hebben met inachtname van de procedure. De komende tijd zal voornamelijk de aandacht gevestigd worden op onder andere het uitwerken van de mogelijke scenario’s, planning targets formuleren in lijn met de huidige wet- en regelgeving en parameters. Het is mede van belang om voor de duurzaamheid en als toekomstvisie met breed draagvlak de totale samenleving te informeren over de rol die het ESP vervult en op welke manier de doelstellingen bereikt kunnen worden. In de verdere uitvoering zal hier invulling aan worden gegeven middels een stuurgroep en een werkgroep bestaande uit de betrokken actoren welke als voornaamste doel zal hebben om onder leiding van de EAS de eerste ESP te ontwikkelen en waar nodig aan te sturen.

Middels het ontwerpen van een ‘solution matrix’ voor een lange termijn ontwikkelingsrichting met implicaties voor het ESP 2022 – 2026 zijn voorkeuren, barrières en benodigde acties beschreven, waarbij ook de rangschikking naar urgentie van deze acties aan de orde zijn gekomen, gezien enige ontwikkelingen in de wereld en de status van Suriname. Vanuit een gezamenlijk perspectief en in het algemeen belang, om specifiek om verder vorm te geven aan het ESP 2022 – 2026 en de uitvoering te begeleiden zullen de reeds betrokken stakeholders een overlegorgaan met permanent karakter creëren om de verdere invulling te kunnen geven aan de inhoud. Hierbij zal eveneens de nodige afstemming gepleegd worden met de regering om tot een eenduidig besluit te komen met betrekking tot de ESP. De EAS zal zich het komend jaar voornamelijk richten op het finaliseren en implementeren van het Elektriciteits Sector Plan 2022 – 2026 en het verder inrichten en operationaliseren van de EAS zelf. Dit voornemen is eveneens door de President van de Republiek Suriname in zijn jaarrede van 1 oktober 2021 weergegeven en bevestigd. Het gaat voornamelijk om de afstemming en eenduidigheid in het kader van de ontwikkelingsdoelen van de regering op kort- en middenlang termijn.