De Boodschap
Openbare Werken

Grondige aanpak sluis oude citrusplantage Paramaribo-Noord

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft de situatie bij de sluis langs de Anton Drachtenweg bij het Citrusproject persoonlijk waargenomen. De bewindsman werd tijdens dit oriëntatiebezoek op maandag 06 juni 2022 vergezeld van districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost, leden van Stichting Beter Wonen Morgenstond en de media. De OW-minister voerde aan dat er alles aan wordt gedaan om de afwatering in dit omliggende gebied te minimaliseren, zolang er geen structurele oplossing mogelijk is.

De plaatselijke bewoners wensen op deze plek liever een pompgemaal dan een watersluis voor een snellere afvoer naar de Surinamerivier. De OW-minister gaf zowel de media als de overige aanwezigen aan dat de begroting van 2022 al volledig is uitbesteed, derhalve kan op dit moment niet worden overgegaan tot de aanschaf van een pompgemaal. Echter ligt het wel in de planning een waterpompstation voor deze locatie aan te kopen. De bewindsman is al in gesprek met het ministerie van Financiën en Planning om na te gaan als er alvast middelen vrijgemaakt kunnen worden op de begroting van 2023. Verder gaf hij aan dat de rehabilitaties van sluizen en pompgemalen niet vlot verlopen, vanwege uiteenlopende redenen, waardoor er internationale hulp is ingeroepen om het OW-ministerie financieel bij te staan bij zulke projecten. Het ministerie van Financiën en Planning zal ook worden benaderd additionele middelen vrij te maken, zodat de rehabilitatiewerkzaamheden sneller van start kunnen. “Dat gebieden onder water lopen hangt ook veel af van niet goede ontwateringssystemen die zijn aangelegd tijdens het opzetten van de verkavelingsprojecten” aldus minister Nurmohamed.

Stichting Beter Wonen Morgenstond heeft een kolkenzuiger van het ministerie van Openbare Werken ter beschikking om de afwateringsproblemen te verhelpen. Onlangs heeft de stichting toestemming gekregen voor de reparatie van de sluis bij de oude Citrusplantage. Het opnieuw in gebruik nemen van deze sluis, waarbij de sluisdeur is vernieuwd, zal verlichtend werken op de afwatering van Morgenstond. Deze werkzaamheden worden in PPP-verband uitgevoerd in samenwerking met Openbare Werken, waarbij het project hoofdzakelijk wordt bekostigd door ondernemers van Morgenstond. Dc Bhola gaf desgevraagd nadrukkelijk aan dat op dit moment serieus wordt gekeken naar slimme oplossingen. In afwachting van een pompgemaal op deze locatie zullen de lozingen die naar de rivier stromen alvast worden uitgebaggerd en zullen trenzen worden opgehaald. De dc juicht het burgerinitiatief van Morgenstond enorm toe, daar er zelf zorg voor wordt gedragen een goede ontwateringssysteem in hun woongebied te helpen garanderen. “Uiteindelijk zou dat in heel Suriname het geval moeten zijn waarbij dc’s uit alle districten een trekkersrol krijgen” benadrukte de burgervader tot slot van zijn bevindingen.