De Boodschap
Defensie

Problemen ex-militairen zullen na goed overleg aangepakt worden

“De ex-militairen zijn we niet vergeten. Integendeel, ze blijven een prioriteit”, zegt minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie. De bewindsvrouw keurt het met klem af dat een groep ex-militairen op donderdag 29 september 2022 plots ervoor gekozen heeft om over te gaan tot protestacties met daaraan gekoppeld het barricaderen van de Kwattaweg, terwijl er geen gesprek met haar in de afgelopen periode is aangevraagd. Hiervan zijn veel burgers de dupe geworden. Aan de groep wordt een beroep gedaan om strafbare handelingen achterwege te laten. “Ik heb slechts een petitie ontvangen en wij hebben daarna gewerkt aan de opgesomde punten in de petitie. Het ministerie van Defensie is van oordeel dat wij in goed overleg de problemen zullen oplossen. Binnen onze mogelijkheden zullen wij er alles aan doen om de mensen tegemoet te komen”, benadrukt de bewindsvrouw.

Voorstel om toelagen wederom aan te passen
Momenteel zijn er twee groepen ex-militairen die door middel van een screening in aanmerking kunnen komen voor een maandelijkse uitkering. Zo krijgen 244 ex-militairen die capabel zijn om te werken doch moeten resocialiseren, een resocialisatietoelage. Dit bedrag is in januari 2021 opgetrokken van SRD 200 naar SRD 300 per maand. 72 ex-militairen die lijden aan een fysieke of mentale beperking, waardoor ze niet in het arbeidsproces kunnen worden ingezet, krijgen maandelijks een invaliditeitsuitkering. Dit bedrag is in januari 2021 opgetrokken van SRD 750 naar SRD 1.000 per maand. Ondertussen is er een voorstel voorbereid om de toelagen wederom enigszins aan te passen. Dit alles binnen de begroting van Defensie.

Sociale steun aanvragen bij Sozavo
Tussen minister Mathoera en het bestuur van de Vereniging Surinaamse Veteranen en Ex-Militairen, onder leiding van Waldo Jameson is er op 28 juni voor het laatst overleg geweest over de ingediende petitie van 26 mei. Afgesproken werd dat personen die meer sociale steun nodig hebben, zich zouden kunnen aanmelden bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) om in aanmerking te komen voor sociale ondersteuning.

BaZo-kaarten en specialistische hulp bij PCS
In de afgelopen periode zijn er een aantal zaken voor deze groep gerealiseerd. Zo is in overleg met het ministerie van Sozavo ervoor gezorgd dat degenen die nog niet over een eigen ziektekostenverzekering beschikken, een basiszorgverzekeringskaart (BaZo) kunnen krijgen. Door de vorige leiding van het ministerie van Defensie, was er een langdurige en oplopende achterstand in de betalingen van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS). Hierdoor werd de begeleiding van de ex-militairen door het PCS stopgezet. Na overleg tussen de directeurs van stichting Reïntegratie Ex-militairen (SREM) en PCS werd afgesproken dat de begeleiding van deze groep normaal kan plaatsvinden en dat de kosten hiervan betaald zullen worden door Defensie. Vermeldenswaard is dat geen van de ex-militairen wenst gebruik te maken van deze specialistische hulp bij het PCS.

Via SREM wordt er gewerkt aan lotsverbetering groep
Vanaf de zittingsperiode van toenmalige defensieminister Ivan Fernald (2005 – 2010), is gewerkt aan de verbetering van het lot van deze groep. Zo werd de stichting Reïntegratie Ex-militairen-SREM, in het leven geroepen om te helpen bij de resocialisatie. Via de SREM zijn er trainingen verzorgd in elektrotechniek, automontage, autoschadeherstel, gawassa, basissecurity, landbouw veeteelt en visserij, rijopleidingen, koken, metselen, bouw en schilderwerk. Hiermee is een aantal van de ex-militairen geholpen aan een baan.