De Boodschap
Kabinet van de President

Regering erkent rol advocatuur in rechtstaat

De regering erkent volgens president Chandrikapersad Santokhi de democratie, de rechtsstaat en de vrijheid van meningsuiting. Zij is er voorstander van dat de rechtsstaat niet alleen in al haar facetten functioneert, maar dat ook de instituten die hier deel van uitmaken beschermd en versterkt worden. De rol die de Surinaamse Orde van Advocaten (SOVA) hierin speelt is bijzonder belangrijk. Het staatshoofd heeft op zondag 26 februari het SOVA-bestuur ontvangen in het kader van de voorgesprekken van de nationale dialoog. Bij deze gelegenheid heeft de SOVA het staatshoofd en aanwezige ministers deelgenoot gemaakt van issues die om een oplossing vragen. 

Ellisson Fraenk, Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, gaf onder meer aan dat de organisatie het onafhankelijk functioneren van de rechterlijke macht c.q. het Hof van Justitie van de overige machten ondersteunt. Dit is volgens haar goed voor de rechtsbeleving van de burger. Het staatshoofd toonde zich ermee ingenomen dat de SOVA achter deze ontwikkeling staat. Hij gaf aan dat er reeds enkele zaken om tot verzelfstandiging te komen, zijn ingegaan. Dit gebeurt op basis van regelgeving en besluiten.

De SOVA-voorzitter gaf aan dat de organisatie zich inzet voor de toegang tot het recht voor alle burgers en dat de burger de rechtsstaat in haar hele omvang beleeft. Het streven is dat advocaten zichtbaarder worden binnen de samenleving en effectiever hun bijdrage leveren aan het tot stand komen van wetgeving. In het onderhoud is onder meer het probleem van kosteloze rechtsbijstand aangekaart. Advocaten die zich hiervoor hebben opgegeven worden volgens de SOVA-deken niet betaald. Fraenk zegt dat er leden zijn die hebben gekozen voor kosteloze rechtsbijstand, maar dat de overheid haar verplichtingen jegens hen niet nakomt. Dit heeft tot gevolg dat de burger die rechtshulp nodig heeft, er de dupe van wordt.

Ook is erop gewezen dat de Staat nalaat uitvoering te geven aan vonnissen, hetgeen de SOVA ook zorgen baart. “Mensen verliezen daardoor vertrouwen in de Staat”, zegt Fraenk. Volgens haar kost het het land meer geld wanneer dwangsommen niet worden betaald. De deken praat van veel uitdagingen. Ze is echter van mening dat sommige dingen simpel zijn. De SOVA vroeg ook aandacht voor de situatie in strafinrichtingen en cellenhuizen. Er zouden onder meer faciliteiten moeten zijn waar advocaten vrijelijk met hun cliënten kunnen praten. Verder ontbreken op locaties waar advocaten voor hun dagelijkse praktijk komen vaak de meest elementaire zaken. Fraenk vroeg daarnaast aandacht voor de advocatenopleiding.