De Boodschap
Kabinet van de President

Regering wil meer aandacht voor maatschappelijk bestel

Naast het feit dat er een moeilijke financieel-economische agenda uit te voeren is, wil de regering haar aandacht ook doen uitgaan naar het maatschappelijk bestel. “Hoe ziet onze samenleving eruit? Is dat de samenleving welke wij willen overdragen aan de volgende generatie? Moet er geen maatschappelijke discussie gevoerd worden over deze zaken? Deze vragen somde president Chandrikapersad Santokhi op donderdag 29 september 2022 op tijdens zijn jaarrede tot De Nationale Assemblee (DNA). Het staatshoofd sprak van een andersoortige agenda. “Eén welke ons noodzaakt in ons hart te kijken, ons verplicht in de spiegel te kijken en onszelf moeilijke vragen te stellen.”

In het komende jaar zal de regering specifieke aandacht aan dit aandachtsgebied schenken, middels diepgaande discussies met maatschappelijke groepen met name de religieuze en onderwijsorganisaties. Volgens het staatshoofd moet het regeerbeleid doelmatiger, transparanter met een regelmatige en kwalitatief betere verantwoording naar de verschillende organen van de Staat geschieden. Belangrijke zaken die hierbij besproken moeten worden, hebben te maken met de kwaliteit van het bestuur met name in termen van de dienstverlening en het uitbreiden van e-governance. Het staatshoofd zegt dat het gebrek aan gekwalificeerde capaciteit met ervaring en een bredere kijk op zaken thans een belangrijke beperking vormt bij de uitvoering van verschillende beleidsdoelen van de regering.

Het onderwijs zal aan een algehele heroriëntatie onderworpen moeten worden. “In dit kader ondergaat ons onderwijs een transformatie om verspilling van talenten tegen te gaan, inclusiviteit te bevorderen en goed opgeleid kader te leveren, dat afgestemd is op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt en economische bedrijvigheid”, aldus president Santokhi. Hij stelt verder dat het overheidsapparaat slanker en zeker beter betaald moet worden. Public Sector Reform welke thans in initiële uitvoering is genomen, vormt hiertoe een belangrijke beleidsdoelstelling. Het staatshoofd merkt op dat het vertrouwen in de politiek over het algemeen aan het eroderen is. “Gezamenlijk moeten we bediscussiëren wat gedaan moet worden om dit vertrouwen te herwinnen. Dat we een nieuwe frisse moderne en aansprekende politiekvoering en politieke cultuur nodig hebben is voor mij geen punt van discussie. Een politiek voering die de partij politieke grenzen overschrijdt. Een politiekvoering gebaseerd op normen en waarden die in dienst staan van de natievorming.”

President Santokhi benadrukt dat er in verhevigde vorm en met prioriteit gewerkt zal worden aan corruptiebestrijding. “Wij zijn verheugd dat het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht met veel inzet en energie werken naar afronding van de reeds ingediende gevallen waar vermoedelijk corruptieve praktijken hebben plaatsgevonden.” Volgens het staatshoofd is de Anti-Corruptie Commissie die voortvloeit uit de anticorruptie-wet al voorbereid en zal in het komende begrotingsjaar een feit zijn. Hij zegt dat ook hier de relevante onderzoeksinstanties vaak de noodzakelijke expertise ontbreken om aan de bewijslast-verplichting te voldoen in vooral complexe en gecompliceerde corruptiezaken. Tegelijkertijd zal met medewerking van verschillende groepen in de samenleving, structureel gewerkt moeten worden aan de versteviging van de noodzakelijke waarden en normen die kunnen bijdragen aan de vermindering van corruptie. “Ethiek en moraal zijn belangrijk om dit soort maatschappelijke vraagstukken in combinatie met zware straffen afdoende aan te pakken. Ook hier ligt een verantwoordelijkheid voor eenieder in de samenleving: van ouders tot onderwijzers, van geestelijken tot bedrijfsleiders alsook de politionele en controle autoriteiten.”