De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Rekenkamer brengt kennismakingsbezoek aan ROS

Het college van de Rekenkamer van Suriname heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS). Bij deze gelegenheid, op vrijdag 15 december, heeft het bestuur een korte presentatie gehouden over de wettelijke grondslag van de Rekenkamer, de organisatie en haar onafhankelijkheid. Daarnaast zijn de verschillende onderzoeken die gedaan worden ter controle van de overheid belicht. De Kamer heeft de wettelijke verantwoordelijkheid om de jaarrekening van alle overheidsinstanties te controleren. Dit is vermeld in de wet Rekenkamer (artikel 26) en de Grondwet (artikel 149-152). De Comptabiliteitswet en wet Rekenkamer verplichten alle overheidsinstellingen en -organisaties om informatie te verstrekken aan de Rekenkamer.

Volgens de voorzitter, Shaan Bhoendie, staat ROS op de agenda van het volgende begrotingsjaar. Hierbij zal er een BER-controle uitgevoerd worden over een periode van een jaar. Minister Gracia Emanuël toonde zich ingenomen met het bezoek en ze gaf aan dat de Rekenkamer te allen tijde welkom is op het ministerie ingeval zij onderzoek wenst te doen.

De Rekenkamer brengt jaarlijks voor 1 april schriftelijk verslag uit aan De Nationale Assemblee, de regering en de Staatsraad. Dit verslag behelst de werkzaamheden van het voorafgaande jaar. De regering ziet op haar beurt erop toe dat er uitvoering wordt gegeven aan de bevindingen en aanbevelingen die in het verslag van de Rekenkamer zijn opgenomen.