De Boodschap
Kabinet van de President

Suriname en IMF bereiken overeenstemming op technisch niveau

Suriname en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben op technisch niveau overeenstemming bereikt over de derde review van het hervormingsprogramma. De leiding van het IMF neemt volgend het finale besluit. Indien de beoordeling positief uitvalt, zal Suriname toegang hebben tot US$ 53 miljoen, wat de totale programma-uitbetalingen tot nu toe op ongeveer US$ 212 miljoen brengt.

Een team van het IMF onder leiding van Anastasia Guscina voerde van 7 tot 22 augustus een virtuele en persoonlijke missie uit met de Surinaamse autoriteiten om het beleid te bespreken ter voltooiing van de derde evaluatie van de 36 maanden durende Extended Fund Facility. Op basis van de voorlopige bevindingen van de IMF-missie zal de staf een rapport opstellen dat, onder voorbehoud van goedkeuring door het management, ter discussie en besluitvorming zal worden voorgelegd aan de leiding van het IMF. Enkele zaken moeten nog worden afgerond, zoals de wijziging van de btw-wet.

De inzet van de autoriteiten voor macro-economische stabiliteit en begrotingsdiscipline begint vruchten af ​​te werpen. De economie stabiliseert. Het IMF stelt dat de druk op de wisselkoers is afgenomen. Weliswaar is de inflatie nog steeds hoog, maar deze vertoont een neerwaartse trend. De beleidsprioriteit van de regering op de korte termijn is het volhouden van een verstandig begrotingsbeleid, terwijl de armen en kwetsbaren worden beschermd en groeibevorderende investeringen worden ondersteund.

Met een krachtige uitvoering van het programma zal de groei zich naar verwachting herstellen tot 2,1 procent in 2023 en  3 procent op de middellange termijn. De begrotings- en monetaire verkapping zal naar verwachting leiden tot een geleidelijke daling van de inflatie tot 40 procent tegen eind 2023. De autoriteiten worden geconfronteerd met belangrijke uitdagingen op het gebied van de beleidsuitvoering op de korte termijn, die zowel capaciteitsbeperkingen als een uitdagende sociaal-politieke omgeving weerspiegelen, evenals externe risico’s van een nieuwe verslechtering van de handelsvoorwaarden. Op de lange termijn zijn er aanzienlijke opwaartse risico’s voor de groei als gevolg van de ontwikkeling van grote nieuwe olievelden.

De programmaprestaties tijdens de derde evaluatie waren goed en de meeste kwantitatieve doelstellingen werden gehaald. De autoriteiten liggen op koers om dit jaar een primair overschot van de centrale overheid van 1,7 procent van het bbp te realiseren, in overeenstemming met de programmatoezeggingen. De agenda voor structurele hervormingen bleef vooruitgang boeken, zij het met enige vertraging. Het blijft van cruciaal belang dat de arme en kwetsbare groepen worden beschermd tegen de gevolgen van begrotingsaanpassingen en hoge inflatie.

Suriname heeft vooruitgang geboekt met de herstructurering van de schulden. Alle onderhandelingen met de officiële en particuliere crediteuren van het land, met uitzondering van China, zijn afgerond. De schuldenuitwisseling met particuliere externe obligatiehouders zal volgende week van start gaan. De autoriteiten onderhandelen actief met China over een schuldherstructureringsovereenkomst die in overeenstemming is met de programmaparameters, met als doel meer vooruitgang te boeken bij de volgende programmaherziening. Binnenlandse schulden en betalingsachterstanden bij leveranciers worden weggewerkt.