De Boodschap
Financiën & Planning

USD 85 miljoen via IDB voor sociale wederopbouw van Suriname

Vlnr-Minster-Ramsaran-Minister-Abiamofo-IDB-vertegenwoodiger-Goncalves-Minister-Achaibersing-en-Minister-Levens

Bij de overeenkomst met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) werd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), ondersteuning aan Suriname toegezegd voor de wederopbouw van de verslechterde sociaal economische situatie. Op 22 februari 2022 vond tussen Suriname en de IDB de ondertekening plaats van drie leningen voor een totaal bedrag van USD 85 miljoen. Het betreft hierbij de financiering van projecten ten behoeve van de verbetering van ons onderwijs, de drinkwatervoorziening en het sociaal vangnet.

Het onderwijs zal met deze financiering zorgen voor verbeterde lesmethoden en curriculum waarbij ook speciale aandacht besteed zal worden aan het early childhood onderwijs, niet nederlands sprekende kinderen en kinderen met een beperking. Verder zal gewerkt worden aan de verruiming van de beschikbaarheid van adequate scholen te bouwen in ver gelegen en niet urbane gebieden. Het gaat in deze om vier prioriteitsgebieden t.w.; Wanica, Sipaliwini, Marowijne en Coronie. Ook komt er een nieuw Education Management Information System voor de nodige analyses die van belang zijn voor continue verbetering van het onderwijs. Het totaal bedrag ten behoeve van het onderwijsproject is USD 30 miljoen.

De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) zal middels de lening van USD 25 miljoen in staat gesteld worden om de water productie infrastructuur te verbeteren door uitbreiding van het pompstation Helena Christina en de transport pijplijn naar Houttuin. Dit zal de capaciteit van de drinkwatervoorziening in Wanica verhogen. De Non Revenue for Water (NRW) in Paramaribo, Wanica en Para is nu ongeveer 45% en zal verlaagd worden naar internationaal aanvaardbare normen, die liggen rond de 20%. Dit traject gaat gepaard met een  metervervangingsprogramma. Verder zal hervorming van de SWM plaatsvinden waarvoor een implementatieplan gereed is, dat ook met hulp van de IDB is opgesteld. Het betreft o.a. de aanpak van de drinkwatervoorziening in het binnenland, verbetering ICT infrastructuur SWM en accreditatie SWM laboratorium.

Bij het Sociaal Vangnet project zal naast de sociale uitkeringen aan de sociaal zwakkeren gewerkt worden aan de institutionele versterking van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Hieronder valt het doorlichten van het sociaal registratie systeem door het toepassen van transparante voorwaarden en het uitbreiden van digitale betalingen. De investering die hiermee gepaard gaat is USD 30 miljoen. De doelen van deze projecten dragen bij aan de uitvoering van het Herstelplan, het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma alsook de Country strategy, overeengekomen tussen Suriname en de IDB. Zoals eerder door de regering aangegeven worden na het macro economisch herstel en de sociale opvang, nu via deze projecten, de meer structurele maatregelen getroffen. Afgelopen week is onder andere het Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector (FTBP) goedgekeurd als onderdeel van de wederopbouw. Thans is ook in voorbereiding het Productie Kredietfonds (PKF) en de wet instelling Nationaal Ontwikkelingsfonds Agribusiness (NOFA) is bij De Nationale Assemblée (DNA) in behandeling.

Vermeldenswaard is dat het hierbij leningen betreft met een looptijd van gemiddeld 5 jaar, een grace periode van 5 jaren en een lage interest rate van tussen de 1 en 1.5%. In het overeengekomen IMF macro-economisch raamwerk zijn deze leningen reeds opgenomen.

Bij de ondertekening waren aanwezig de Minister van Financiën en Planning, de Minister van Natuurlijke Hulpbronnen, de Minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de IDB vertegenwoordiger in Suriname.