De Boodschap
Financiën & Planning

Wet naamloze vennootschap Suriname Investment Enterprise NV aangenomen

De wet houdende toestemming tot oprichting door de Staat van een naamloze vennootschap Suriname Investment Enterprise NV (Machtigingswet Suriname Investment Enterprise NV.) is op 15 april 2021 aangenomen. Deze wet is een ontwerpwet van de regering, die op 10 maart 2021 is ingediend bij De Nationale Assemblée (DNA). De wet heeft tot strekking de Regering in overeenstemming met artikel 32 lid 4 jo. artikel 32 lid 7 van de Comptabiliteitswet 2019 (S.B. 2019, no. 98) te machtigen tot oprichting van een naamloze vennootschap met de naam Suriname Investment Enterprise NV.

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning is vóór de goedkeuring ingegaan op vragen en voorstellen vanuit DNA. Zo gaf de minister aan het voorstel, ‘ter versterking van de monetaire stabiliteit van de staat’ bij de doelstellingen van de NV mee te nemen. Ook benadrukte de bewindsman dat DNA, voor wat de controle van deze NV betreft, in ieder geval de rekenkamer tot haar beschikking heeft. Alsook dat de jaarrekeningen conform de wet jaarrekeningen gepubliceerd zullen worden.

Op vragen over de randvoorwaarden voor aantrekken van investeerders, gaf minister Achaibersing aan dat deze voorwaarden in ieder geval in het belang van Suriname moeten hellen en het geld van schone lei moet zijn. Daar zal toezicht op worden gehouden. Er zullen projecten in verschillen sectoren worden uitgevoerd, maar deze zijn afhankelijk van het mogelijk voorkeur van potentiele investeerders. Minister Achaibersing benadrukte in zijn beantwoording dat de projecten over het heel land zullen strekken.

Op de vraag over welke garantie de regering kan geven als natuurlijke hulpbronnen mogelijk als onderpand gegeven zullen worden, gaf minister Acahibersing aan dat die zorg er niet hoeft te zijn. Zo is er geen aanleiding om onze natuurlijke hulpbronnen als onderpand te geven. Ook kan deze NV geen staatseigendommen als onderpand geven.

Het aantrekkingen van investeringen is het domein van de ministeries Financiën en Planning en Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking. Echter is het geenszins het geval dat andere vakministeries niet betrokken zullen worden bij dit vraagstuk.

Minister Achaibersing benadrukte dat er is nog geen invulling is gegeven aan de functies van directie en RVC voor de NV. Zo is er nog niet gesproken over namen, personen en kwalificaties, maar is er wel een understanding hiervoor, aldus minister Achaibersing.

SNFI NV is een private NV waarvan de staat enig aandeelhouder is. Zo kunnen de structuur, doelstelling en het kapitaal niet gewijzigd worden zonder dat DNA daartoe toestemming geeft.